Postal Code 38659, Estados Unidos - Mapa

Potts Camp

Potts Camp is a town in Marshall County, Mississippi. The population was 494 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:114.2 mi²
Populasyon:2910
Paggitnang Edad:37
Lungsod:Potts Camp
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:53 AM
Lat & Lng:34.6221195479976° / -89.3193889893729°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386503865138652386543865538658

Data ng Negosyo na nasa 38659

Mga Negosyo sa 38659  - Potts Camp

Higit pang mga
38659 - Potts Camp

Stats at Demograpiko para sa 38659

Populasyon:2910Mga Tahanan sa 38659:1391
Mga Miyembro kada Tahanan:2.63Karaniwang Halaga ng Tirahan:$53100
Kita ng bawat Tahanan:$32802Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38659/

malapit Potts Camp


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa