Postal Code 38655, Estados Unidos - Mapa

Oxford

Oxford is a city in, and the county seat of, Lafayette County, Mississippi, United States. Founded in 1837, it was named after the British university city of Oxford in hopes of having the state university located there, which it did successfully attr..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Oxford
38655 Area:385.1 mi²
Mga Kalapitbahay:Community Green, Oxford
Oras ng Dako:Central Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 08:55
Lat & Lng:34.3330525160954° / -89.4757662066819°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386503865138652386543865838659

Data ng Negosyo na nasa 38655

Mga Negosyo sa 38655  - Oxford

Higit pang mga
38655 - Oxford

Stats at Demograpiko para sa 38655

Populasyon:30027Mga Tahanan sa 38655:13613
Mga Miyembro kada Tahanan:2.34Karaniwang Halaga ng Tirahan:$108500
Kita ng bawat Tahanan:$27826Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38655/

malapit Oxford


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa