Postal Code 38655, Estados Unidos - Mapa

Oxford

Oxford is a city in, and the county seat of, Lafayette County, Mississippi, United States. Founded in 1837, it was named after the British university city of Oxford in hopes of having the state university located there, which it did successfully attr..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:403.6 mi²
Populasyon:40423
Paggitnang Edad:28.7
Lungsod:Oxford
Mga Kalapitbahay:Community Green, Oxford
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:43 AM
Lat & Lng:34.3330525160954° / -89.4757662066819°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386503865138652386543865838659

Data ng Negosyo na nasa 38655

Mga Negosyo sa 38655  - Oxford

Higit pang mga
38655 - Oxford

Stats at Demograpiko para sa 38655

Populasyon:40423Mga Tahanan sa 38655:13613
Mga Miyembro kada Tahanan:2.34Karaniwang Halaga ng Tirahan:$108500
Kita ng bawat Tahanan:$27826Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38655/

malapit Oxford


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa