Postal Code 38654, Estados Unidos - Mapa

Olive Branch

Olive Branch is a city in DeSoto County, Mississippi, United States. The population was 33,484 at the 2010 census, up from 21,054 at the 2000 census. Olive Branch is a suburb of Memphis, Tennessee, and is part of the Memphis Metropolitan Statistical ..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:95.1 mi²
Populasyon:55955
Paggitnang Edad:36.8
Lungsod:Olive Branch
Mga Kalapitbahay:Olive Branch, Windstone
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:54 AM
Lat & Lng:34.9351725576449° / -89.8229325080804°
Area Codes662901
May kaugnayan Postal Code:386503865138652386553865838659

Data ng Negosyo na nasa 38654

Mga Negosyo sa 38654  - Olive Branch

Higit pang mga
38654 - Olive Branch

Stats at Demograpiko para sa 38654

Populasyon:55955Mga Tahanan sa 38654:10266
Mga Miyembro kada Tahanan:2.81Karaniwang Halaga ng Tirahan:$130200
Kita ng bawat Tahanan:$56525Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38654/

malapit Olive Branch


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa