Postal Code 38652, Estados Unidos - Mapa

New Albany

New Albany is a city in Union County, Mississippi, United States. The population was 8,526 at the 2010 census. New Albany is the county seat of Union County. New Albany was first organized in 1840 at the site of a grist mill and saw mill on the Talla..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:155.7 mi²
Populasyon:17032
Paggitnang Edad:37.3
Lungsod:New Albany
Mga Kalapitbahay:New Albany
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:54 AM
Lat & Lng:34.4834657577078° / -88.9969095172184°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386503865138654386553865838659

Data ng Negosyo na nasa 38652

Mga Negosyo sa 38652  - New Albany

Higit pang mga
38652 - New Albany

Stats at Demograpiko para sa 38652

Populasyon:17032Mga Tahanan sa 38652:6598
Mga Miyembro kada Tahanan:2.54Karaniwang Halaga ng Tirahan:$69800
Kita ng bawat Tahanan:$32361Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38652/

malapit New Albany


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa