Postal Code 38651, Estados Unidos - Mapa

Nesbit

Nesbit is an unincorporated community in DeSoto County, Mississippi. Nesbit is approximately 7 miles (11 km) south of Horn Lake, approximately 9 miles (14 km) south of Southaven and approximately 5 miles (8.0 km) north of Hernando near U.S. Route 51 ..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:33.2 mi²
Populasyon:8663
Paggitnang Edad:42
Pangunahing Siyudad:Nesbit
Mga Kaugnay na Siyudad:Hernando
Mga Kalapitbahay:Nesbit
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:53 AM
Lat & Lng:34.8914870645546° / -90.0041902402473°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386503865238654386553865838659

Data ng Negosyo na nasa 38651

Mga Negosyo sa 38651  - Nesbit

Higit pang mga
38651 - Nesbit

Stats at Demograpiko para sa 38651

Populasyon:8663Mga Tahanan sa 38651:2556
Mga Miyembro kada Tahanan:2.76Karaniwang Halaga ng Tirahan:$140600
Kita ng bawat Tahanan:$52240Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38651/

malapit Nesbit


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa