Postal Code 38650, Estados Unidos - Mapa

Myrtle

Myrtle is a town in Union County, Mississippi, United States. The population was 407 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:78.4 mi²
Populasyon:3974
Paggitnang Edad:37
Lungsod:Myrtle
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:46 AM
Lat & Lng:34.5258309554943° / -89.1414435818615°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386513865238654386553865838659

Data ng Negosyo na nasa 38650

Mga Negosyo sa 38650  - Myrtle

Higit pang mga
38650 - Myrtle

Stats at Demograpiko para sa 38650

Populasyon:3974Mga Tahanan sa 38650:1456
Mga Miyembro kada Tahanan:2.64Karaniwang Halaga ng Tirahan:$66200
Kita ng bawat Tahanan:$35104Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38650/

malapit Myrtle


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa