Postal Code 38647, Estados Unidos - Mapa

Michigan City

Michigan City is an unincorporated community in Benton County, Mississippi. Although unincorporated, Michigan City has a post office, with the ZIP code of 38647.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:57.0 mi²
Populasyon:1183
Paggitnang Edad:39.3
Lungsod:Michigan City
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:49 AM
Lat & Lng:34.9607837606952° / -89.2268269473525°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386413864238643386443864538646

Data ng Negosyo na nasa 38647

Mga Negosyo sa 38647  - Michigan City

Higit pang mga
38647 - Michigan City

Stats at Demograpiko para sa 38647

Populasyon:1183Mga Tahanan sa 38647:186
Mga Miyembro kada Tahanan:2.75Karaniwang Halaga ng Tirahan:$70800
Kita ng bawat Tahanan:$19511Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38647/

malapit Michigan City


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa