Postal Code 38646, Estados Unidos - Mapa

Marks

Marks is a city in Quitman County, Mississippi. As of the 2000 census, the city population was 1,551. It is the county seat of Quitman County. Marks was named for Leopold Marks, a Jewish immigrant trader of the late 19th century whose market became o..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:106.3 mi²
Populasyon:2764
Paggitnang Edad:41.5
Lungsod:Marks
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Tuesday 8:33 PM
Lat & Lng:34.2810564987422° / -90.2965142803157°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386413864238643386443864538647

Data ng Negosyo na nasa 38646

Mga Negosyo sa 38646  - Marks

Higit pang mga
38646 - Marks

Stats at Demograpiko para sa 38646

Populasyon:2764Mga Tahanan sa 38646:1492
Mga Miyembro kada Tahanan:2.64Karaniwang Halaga ng Tirahan:$39100
Kita ng bawat Tahanan:$22298Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38646/

malapit Marks


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa