Postal Code 38644, Estados Unidos - Mapa

Lula

Lula is a town in Coahoma County, Mississippi, United States. The population was 298 at the 2010 census, down from 370 in 2000.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:9.3 mi²
Populasyon:127
Paggitnang Edad:41.9
Lungsod:Lula
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:42 AM
Lat & Lng:34.4608609112566° / -90.4935778692506°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386413864238643386453864638647

Data ng Negosyo na nasa 38644

Mga Negosyo sa 38644  - Lula

Higit pang mga
38644 - Lula

Stats at Demograpiko para sa 38644

Populasyon:127Mga Tahanan sa 38644:94
Mga Miyembro kada Tahanan:3.1Karaniwang Halaga ng Tirahan:$57000
Kita ng bawat Tahanan:$31563Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38644/

malapit Lula


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa