Postal Code 38643, Estados Unidos - Mapa

Lambert

Lambert is a town in Quitman County, Mississippi. The population was 1,967 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:168.1 mi²
Populasyon:2341
Paggitnang Edad:35
Lungsod:Lambert
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:48 AM
Lat & Lng:34.1515677262719° / -90.2662987686511°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386413864238644386453864638647

Data ng Negosyo na nasa 38643

Mga Negosyo sa 38643  - Lambert

Higit pang mga
38643 - Lambert

Stats at Demograpiko para sa 38643

Populasyon:2341Mga Tahanan sa 38643:1097
Mga Miyembro kada Tahanan:2.97Karaniwang Halaga ng Tirahan:$34900
Kita ng bawat Tahanan:$19821Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38643/

malapit Lambert


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa