Postal Code 38642, Estados Unidos - Mapa

Lamar

Lamar is an unincorporated community in Benton County, Mississippi. It is located along Mississippi Highway 7 in western Benton County. Although it is unincorporated, Lamar has a post office, with the ZIP code of 38642. The nearly abandoned Mississip..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:83.3 mi²
Populasyon:2360
Paggitnang Edad:36.9
Lungsod:Lamar
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:53 AM
Lat & Lng:34.9173065262138° / -89.3298476368061°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386413864338644386453864638647

Data ng Negosyo na nasa 38642

Mga Negosyo sa 38642  - Lamar

Higit pang mga
38642 - Lamar

Stats at Demograpiko para sa 38642

Populasyon:2360Mga Tahanan sa 38642:929
Mga Miyembro kada Tahanan:2.88Karaniwang Halaga ng Tirahan:$59900
Kita ng bawat Tahanan:$23077Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38642/

malapit Lamar


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa