Postal Code 38639, Estados Unidos - Mapa

Jonestown

Jonestown is a town in Coahoma County, Mississippi, United States. The population was 1,298 as of the 2010 census, down from 1,701 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:6.9 mi²
Populasyon:1177
Paggitnang Edad:30
Lungsod:Jonestown
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:50 AM
Lat & Lng:34.3030590279869° / -90.4319370372703°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386323863338634386353863738638

Data ng Negosyo na nasa 38639

Mga Negosyo sa 38639  - Jonestown

Higit pang mga
38639 - Jonestown

Stats at Demograpiko para sa 38639

Populasyon:1177Mga Tahanan sa 38639:379
Mga Miyembro kada Tahanan:3.58Karaniwang Halaga ng Tirahan:$33300
Kita ng bawat Tahanan:$17250Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38639/

malapit Jonestown


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa