Postal Code 38637, Estados Unidos - Mapa

Horn Lake

Horn Lake is a city in DeSoto County, Mississippi, United States. It is located just a few miles south of Memphis, Tennessee. As of the 2010 U.S. Census, the population of Horn Lake was 26,066, up from 14,099 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:16.4 mi²
Populasyon:31658
Paggitnang Edad:30.7
Lungsod:Horn Lake
Mga Kalapitbahay:Horn Lake
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:52 AM
Lat & Lng:34.951491299931° / -90.0501409854997°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386303863138632386333863438635

Data ng Negosyo na nasa 38637

Mga Negosyo sa 38637  - Horn Lake

Higit pang mga
38637 - Horn Lake

Stats at Demograpiko para sa 38637

Populasyon:31658Mga Tahanan sa 38637:5695
Mga Miyembro kada Tahanan:2.86Karaniwang Halaga ng Tirahan:$76800
Kita ng bawat Tahanan:$39919Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38637/

malapit Horn Lake


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa