Postal Code 38635, Estados Unidos - Mapa

Holly Springs

Holly Springs is a city in and county seat of Marshall County, Mississippi, United States near southern Tennessee. the Mississippi Delta, the area was developed as cotton plantations and dependent on African slaves. Since the 19th century, the count..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:341.4 mi²
Populasyon:16315
Paggitnang Edad:36.3
Lungsod:Holly Springs
Mga Kalapitbahay:Holly Springs
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:53 AM
Lat & Lng:34.7680408331677° / -89.4817566546109°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386303863138632386333863438637

Data ng Negosyo na nasa 38635

Mga Negosyo sa 38635  - Holly Springs

Higit pang mga
38635 - Holly Springs

Stats at Demograpiko para sa 38635

Populasyon:16315Mga Tahanan sa 38635:5970
Mga Miyembro kada Tahanan:2.71Karaniwang Halaga ng Tirahan:$63600
Kita ng bawat Tahanan:$24563Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38635/

malapit Holly Springs


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa