Postal Code 38631, Estados Unidos - Mapa

Friars Point

Friars Point is a town in Coahoma County, Mississippi, United States. The population was 1,200 at the 2010 census, down from 1,480 at the 2000 census. on the Mississippi River, Friars Point was once a busy port town, and remains the only place in Co..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:4.6 mi²
Populasyon:1187
Paggitnang Edad:28
Lungsod:Friars Point
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:51 AM
Lat & Lng:34.3638889765886° / -90.6196716632056°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386303863238633386343863538637

Data ng Negosyo na nasa 38631

Mga Negosyo sa 38631  - Friars Point

Higit pang mga
38631 - Friars Point

Stats at Demograpiko para sa 38631

Populasyon:1187Mga Tahanan sa 38631:563
Mga Miyembro kada Tahanan:3.04Karaniwang Halaga ng Tirahan:$33000
Kita ng bawat Tahanan:$17121Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38631/

malapit Friars Point


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa