Postal Code 38630, Estados Unidos - Mapa

Farrell

Farrell is an unincorporated community and census-designated place in Coahoma County, Mississippi, United States. As of the 2010 census it had a population of 218. Farrell is located approximately 4 miles (6 km) south of Stovall and 4 miles (6 km) no..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Farrell
38630 Area:3.1 mi²
Oras ng Dako:Central Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 14:39
Lat & Lng:34.2788030520573° / -90.6855894571684°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386313863238633386343863538637

Stats at Demograpiko para sa 38630

Populasyon:134Mga Tahanan sa 38630:51
Mga Miyembro kada Tahanan:2.85Karaniwang Halaga ng Tirahan:$30000
Kita ng bawat Tahanan:$17083Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38630/

malapit Farrell


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa