Postal Code 38629, Estados Unidos - Mapa

Falkner

Falkner is a town in Tippah County, Mississippi. The population was 212 at the 2000 census. The town was named for William Clark Falkner, the great-grandfather of author William Faulkner.    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:50.8 mi²
Populasyon:1817
Paggitnang Edad:37.6
Lungsod:Falkner
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:37 AM
Lat & Lng:34.8749783385441° / -89.0009645396438°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386223862338625386263862738628

Data ng Negosyo na nasa 38629

Mga Negosyo sa 38629  - Falkner

Higit pang mga
38629 - Falkner

Stats at Demograpiko para sa 38629

Populasyon:1817Mga Tahanan sa 38629:649
Mga Miyembro kada Tahanan:2.59Karaniwang Halaga ng Tirahan:$54400
Kita ng bawat Tahanan:$34375Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38629/

malapit Falkner


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa