Postal Code 38623, Estados Unidos - Mapa

Darling

Darling is a census-designated place in Quitman County, Mississippi. Darling is located on Mississippi Highway 3, north of Marks.    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:11.4 mi²
Populasyon:234
Paggitnang Edad:30.9
Lungsod:Darling
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Wednesday 6:49 PM
Lat & Lng:34.361618559566° / -90.2805192287821°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386203862138622386253862638627

Stats at Demograpiko para sa 38623

Populasyon:234Mga Tahanan sa 38623:148
Mga Miyembro kada Tahanan:2.81Karaniwang Halaga ng Tirahan:$31900
Kita ng bawat Tahanan:$20417Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38623/

malapit Darling


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa