Postal Code 38618, Estados Unidos - Mapa

Coldwater

Coldwater is a small town in Tate County, Mississippi. It is in the Memphis Metropolitan Area. The population was 1,674 at the 2000 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:196.5 mi²
Populasyon:12721
Paggitnang Edad:39.2
Lungsod:Coldwater
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Thursday 11:55 AM
Lat & Lng:34.7012405184669° / -89.9303902823328°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386063861038611386143861738619

Data ng Negosyo na nasa 38618

Mga Negosyo sa 38618  - Coldwater

Higit pang mga
38618 - Coldwater

Stats at Demograpiko para sa 38618

Populasyon:12721Mga Tahanan sa 38618:4179
Mga Miyembro kada Tahanan:2.76Karaniwang Halaga ng Tirahan:$69100
Kita ng bawat Tahanan:$34150Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38618/

malapit Coldwater


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa