Postal Code 38614, Estados Unidos - Mapa

Clarksdale

Clarksdale is a city in Coahoma County, Mississippi, and seat of the county. The western boundary of the county is formed by the Mississippi River. Located in the Mississippi Delta region, Clarksdale is an agricultural and trading center. It has been..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Clarksdale
38614 Area:248.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Clarksdale
Oras ng Dako:Central Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 08:57
Lat & Lng:34.1557658961639° / -90.6040600040964°
Area Codes601662
May kaugnayan Postal Code:386023861038611386173861838619

Data ng Negosyo na nasa 38614

Mga Negosyo sa 38614  - Clarksdale

Higit pang mga
38614 - Clarksdale

Stats at Demograpiko para sa 38614

Populasyon:23267Mga Tahanan sa 38614:8680
Mga Miyembro kada Tahanan:2.79Karaniwang Halaga ng Tirahan:$53500
Kita ng bawat Tahanan:$23050Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38614/

malapit Clarksdale


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa