Postal Code 38609, Estados Unidos - Mapa

Belen

Belen is an unincorporated community in Quitman County, Mississippi. Belen is located on Mississippi Highway 316, west of Marks.    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Populasyon:134
Lungsod:Belen
Oras ng Dako:Sentral na Karaniwang Oras
Lokal na Oras:Friday 10:42 AM
Lat & Lng:34.2351° / -90.2927°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386013860238603386063861038611

Stats at Demograpiko para sa 38609

Populasyon:134Mga Tahanan sa 38609:53
Mga Miyembro kada Tahanan:2.98Karaniwang Halaga ng Tirahan:$25600
Kita ng bawat Tahanan:$18125Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38609/

malapit Belen


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa