Postal Code 38606, Estados Unidos - Mapa

Batesville

Batesville is a city in Panola County, Mississippi. The population was 7,463 at the 2010 census. is one of two county seats which the legislature established for Panola County, related to a longstanding rivalry between towns on either side of the Ta..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:272.1 mi²
Populasyon:16048
Paggitnang Edad:35.3
Lungsod:Batesville
Mga Kalapitbahay:Batesville
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Tuesday 8:32 PM
Lat & Lng:34.3046730457499° / -89.9559587887304°
Area Codes601662
May kaugnayan Postal Code:386013860238603386093861038611

Data ng Negosyo na nasa 38606

Mga Negosyo sa 38606  - Batesville

Higit pang mga
38606 - Batesville

Stats at Demograpiko para sa 38606

Populasyon:16048Mga Tahanan sa 38606:6163
Mga Miyembro kada Tahanan:2.69Karaniwang Halaga ng Tirahan:$65200
Kita ng bawat Tahanan:$29424Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38606/

malapit Batesville


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa