Postal Code 38601, Estados Unidos - Mapa

Abbeville

Abbeville is a town in Lafayette County, Mississippi. The population was 419 at the 2010 census.     Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Abbeville
38601 Area:96.1 mi²
Oras ng Dako:Central Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Saturday 22:21
Lat & Lng:34.4820133736282° / -89.4396665255969°
Area Codes662
May kaugnayan Postal Code:386023860338606386093861038611

Data ng Negosyo na nasa 38601

Mga Negosyo sa 38601  - Abbeville

Higit pang mga
38601 - Abbeville

Stats at Demograpiko para sa 38601

Populasyon:2272Mga Tahanan sa 38601:982
Mga Miyembro kada Tahanan:2.64Karaniwang Halaga ng Tirahan:$68000
Kita ng bawat Tahanan:$28295Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38601/

malapit Abbeville


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Mississippi

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa