Postal Code 38017, Estados Unidos - Mapa

Collierville

Collierville is a town in Shelby County, Tennessee, United States, and a suburb located in the Memphis metropolitan area. The town had a population of 43,965 at the 2010 census. is a town of large houses and considerable retail expansion. Smaller, o..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:85.3 mi²
Populasyon:49290
Paggitnang Edad:39.4
Lungsod:Collierville
Mga Kalapitbahay:Collierville, East Central Shelby, Germantown, Lakes of Forest Hill, Pembrook, Pembrook Homeowners
Oras ng Dako:Sentral na Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 8:18 PM
Lat & Lng:35.0675042848108° / -89.6506661959384°
Area Codes662901
May kaugnayan Postal Code:380103801138012380143801538016

Data ng Negosyo na nasa 38017

Mga Negosyo sa 38017  - Collierville

Higit pang mga
38017 - Collierville

Stats at Demograpiko para sa 38017

Populasyon:49290Mga Tahanan sa 38017:12342
Mga Miyembro kada Tahanan:3.03Karaniwang Halaga ng Tirahan:$191500
Kita ng bawat Tahanan:$79259Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/38017/

malapit Collierville


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Tennessee

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa