Postal Code 20032, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:5.3 mi²
Populasyon:35834
Paggitnang Edad:29.8
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Congress Heights
Mga Kalapitbahay:Bellevue, Congress Heights, Southeast Washington, Southwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:09 PM
Lat & Lng:38.8343800971527° / -77.0067247716034°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200302003320035200362003720038

Data ng Negosyo na nasa 20032

Mga Negosyo sa 20032  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20032 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20032

Populasyon:35834Mga Tahanan sa 20032:13925
Mga Miyembro kada Tahanan:2.61Karaniwang Halaga ng Tirahan:$97900
Kita ng bawat Tahanan:$24905Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20032/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa