Postal Code 20019, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:6.5 mi²
Populasyon:55232
Paggitnang Edad:34.4
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Benning
Mga Kalapitbahay:Benning, Benning Ridge, Capitol View, Deanwood, Lincoln Heights, Lower Central NE, Marshall Heights, Mayfair, Northeast Washington, Southeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:20 PM
Lat & Lng:38.8918143416341° / -76.9427019002871°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200122001320015200162001720018

Data ng Negosyo na nasa 20019

Mga Negosyo sa 20019  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20019 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20019

Populasyon:55232Mga Tahanan sa 20019:24770
Mga Miyembro kada Tahanan:2.45Karaniwang Halaga ng Tirahan:$96300
Kita ng bawat Tahanan:$27317Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20019/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa