Postal Code 20018, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:3.0 mi²
Populasyon:17209
Paggitnang Edad:42.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Langdon
Mga Kalapitbahay:Brentwood, Brentwood - Langdon, Brookland, Fort Lincoln, Gateway, North Michigan Park, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:20 PM
Lat & Lng:38.9261669635907° / -76.9727536000202°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200112001220013200152001620017

Data ng Negosyo na nasa 20018

Mga Negosyo sa 20018  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20018 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20018

Populasyon:17209Mga Tahanan sa 20018:7457
Mga Miyembro kada Tahanan:2.33Karaniwang Halaga ng Tirahan:$139100
Kita ng bawat Tahanan:$37277Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20018/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa