Postal Code 20017, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:2.2 mi²
Populasyon:17757
Paggitnang Edad:36.4
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Brookland  | Higit pang mga
Mga Kalapitbahay:Brookland, Edgewood, Michigan Park, North Michigan Park, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:21 PM
Lat & Lng:38.938442322091° / -76.9931626714171°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20017

Mga Negosyo sa 20017  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20017 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20017

Populasyon:17757Mga Tahanan sa 20017:7710
Mga Miyembro kada Tahanan:2.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$136900
Kita ng bawat Tahanan:$43824Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20017/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa