Postal Code 20016, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:4.6 mi²
Populasyon:33069
Paggitnang Edad:37.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
Mga Kalapitbahay:American University Park, Cathedral Heights, Friendship Heights, Northwest, Northwest Washington, Tenleytown
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:21 PM
Lat & Lng:38.9381642797118° / -77.0914397578213°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001520017

Data ng Negosyo na nasa 20016

Mga Negosyo sa 20016  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20016 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20016

Populasyon:33069Mga Tahanan sa 20016:14508
Mga Miyembro kada Tahanan:1.97Karaniwang Halaga ng Tirahan:$438600
Kita ng bawat Tahanan:$80651Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20016/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa