Postal Code 20015, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:3.4 mi²
Populasyon:15016
Paggitnang Edad:44.4
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
Mga Kalapitbahay:AU Park - Friendship Heights - Tenley, Chevy Chase, Friendship Heights, Northwest, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:21 PM
Lat & Lng:38.9666221953442° / -77.0584223083548°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001620017

Data ng Negosyo na nasa 20015

Mga Negosyo sa 20015  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20015 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20015

Populasyon:15016Mga Tahanan sa 20015:6316
Mga Miyembro kada Tahanan:2.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$399500
Kita ng bawat Tahanan:$97091Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20015/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa