Postal Code 20012, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:2.2 mi²
Populasyon:13293
Paggitnang Edad:41.9
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
Mga Kalapitbahay:Brightwood, Colonial Village, Lamond Riggs, Northwest Washington, Takoma
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:03 PM
Lat & Lng:38.9770375131472° / -77.0319499528333°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200102001120013200152001620017

Data ng Negosyo na nasa 20012

Mga Negosyo sa 20012  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20012 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20012

Populasyon:13293Mga Tahanan sa 20012:5841
Mga Miyembro kada Tahanan:2.32Karaniwang Halaga ng Tirahan:$220600
Kita ng bawat Tahanan:$59040Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20012/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa