Postal Code 20011, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:4.9 mi²
Populasyon:58557
Paggitnang Edad:39.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Petworth
Mga Kalapitbahay:16th Street Heights, Brightwood, Brightwood Park, Lamond Riggs, Manor Park, Northeast Washington, Northwest, Northwest Washington, Petworth
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:03 PM
Lat & Lng:38.9524073691491° / -77.0227640422992°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012001020012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20011

Mga Negosyo sa 20011  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20011 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20011

Populasyon:58557Mga Tahanan sa 20011:24557
Mga Miyembro kada Tahanan:2.5Karaniwang Halaga ng Tirahan:$139400
Kita ng bawat Tahanan:$39757Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20011/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa