Postal Code 20009, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:1.3 mi²
Populasyon:50035
Paggitnang Edad:33.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Adams Morgan
Mga Kalapitbahay:Adams Morgan, Cardozo, Columbia Heights, Dupont Circle, Lanier Heights, Logan Circle, Northwest, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:16 PM
Lat & Lng:38.9199482148201° / -77.0374906196289°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200032000420005200062000720008

Data ng Negosyo na nasa 20009

Mga Negosyo sa 20009  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20009 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20009

Populasyon:50035Mga Tahanan sa 20009:26946
Mga Miyembro kada Tahanan:1.81Karaniwang Halaga ng Tirahan:$290000
Kita ng bawat Tahanan:$42106Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20009/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa