Postal Code 20008, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Cleveland Park
20008 Area:3.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Cleveland Park, Forest Hills, Kalorama Heights, Northwest, Northwest Washington, Van Ness - Forest Hills, Woodley Park
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 09:57
Lat & Lng:38.9359200610759° / -77.0592980964183°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200022000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20008

Mga Negosyo sa 20008  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20008 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20008

Populasyon:26195Mga Tahanan sa 20008:16890
Mga Miyembro kada Tahanan:1.61Karaniwang Halaga ng Tirahan:$560200
Kita ng bawat Tahanan:$66339Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20008/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa