Postal Code 20007, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:3.5 mi²
Populasyon:27842
Paggitnang Edad:27.6
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
Mga Kalapitbahay:Georgetown, Northwest, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:18 PM
Lat & Lng:38.9141248609659° / -77.0786108103077°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000520006

Data ng Negosyo na nasa 20007

Mga Negosyo sa 20007  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20007 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20007

Populasyon:27842Mga Tahanan sa 20007:13264
Mga Miyembro kada Tahanan:1.86Karaniwang Halaga ng Tirahan:$497500
Kita ng bawat Tahanan:$70815Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20007/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa