Postal Code 20006, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:0.4 mi²
Populasyon:2499
Paggitnang Edad:20.3
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Foggy Bottom
Mga Kalapitbahay:Connecticut Ave/ K Street, Connecticut Avenue - K Street, Downtown, Dupont Circle, Northwest, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:16 PM
Lat & Lng:38.89870242168° / -77.0414377132521°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000520007

Data ng Negosyo na nasa 20006

Mga Negosyo sa 20006  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20006 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20006

Populasyon:2499Mga Tahanan sa 20006:705
Mga Miyembro kada Tahanan:1.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$52800
Kita ng bawat Tahanan:$5787Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20006/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa