Postal Code 20005, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:0.4 mi²
Populasyon:13474
Paggitnang Edad:32.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Thomas Circle
Mga Kalapitbahay:Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:16 PM
Lat & Lng:38.9046755788181° / -77.0314975688535°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000620007

Data ng Negosyo na nasa 20005

Mga Negosyo sa 20005  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20005 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20005

Populasyon:13474Mga Tahanan sa 20005:6850
Mga Miyembro kada Tahanan:1.67Karaniwang Halaga ng Tirahan:$348700
Kita ng bawat Tahanan:$31352Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20005/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa