Postal Code 20004, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:0.3 mi²
Populasyon:1632
Paggitnang Edad:34.9
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
Mga Kalapitbahay:Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Penn Quarter
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:16 PM
Lat & Lng:38.8948493882078° / -77.0286094679944°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20004

Mga Negosyo sa 20004  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20004 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20004

Populasyon:1632Mga Tahanan sa 20004:888
Mga Miyembro kada Tahanan:1.3Karaniwang Halaga ng Tirahan:$137500
Kita ng bawat Tahanan:$66771Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20004/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa