Postal Code 20003, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:2.5 mi²
Populasyon:28947
Paggitnang Edad:34.2
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Capitol Hill
Mga Kalapitbahay:Capitol Hill, Capitol Riverfront, Navy Yard, Southeast, Southeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:16 PM
Lat & Lng:38.8812311195692° / -76.9905659386469°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000220004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20003

Mga Negosyo sa 20003  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20003 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20003

Populasyon:28947Mga Tahanan sa 20003:11225
Mga Miyembro kada Tahanan:1.99Karaniwang Halaga ng Tirahan:$197900
Kita ng bawat Tahanan:$50663Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20003/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa