Postal Code 20002, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:5.5 mi²
Populasyon:49696
Paggitnang Edad:35.1
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Trinidad
Mga Kalapitbahay:Capitol Hill, Carver / Langston, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:18 PM
Lat & Lng:38.9051270834603° / -76.984339960437°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20002

Mga Negosyo sa 20002  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20002 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20002

Populasyon:49696Mga Tahanan sa 20002:25006
Mga Miyembro kada Tahanan:2.25Karaniwang Halaga ng Tirahan:$123000
Kita ng bawat Tahanan:$35313Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20002/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa